Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: Klachten

Praktisch: Klachten

Mytylschool De Trappenberg heeft uitgebreide klachtenprocedures. Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor de school een voorwaarde voor goed functioneren.

 

Er zijn verschillende regelingen:

 

1. Klachten m.b.t. seksuele intimidatie

Vertrouwenspersoon

Mw. Loes Brun l.brun@dekleineprins.nl

Mw. Lianne Bakker l.bakker@dekleineprins.nl

Telefoon 035 - 6915237

 

2. Klachten over gedrag m.b.t. de school

In januari 2009 is de nieuwe klachtenregeling van kracht geworden. U kunt deze hier downloaden.

 

pdf Klachtenregeling

 

3. Klachten m.b.t. het revalidatiecentrum

Klachtenfunctionaris mw. T. Kras
Telefoon 035 – 692 96 00
E-mail tkras@trappenberg..merem.nl

 

4. Klachten m.b.t. vervoer

Met de organisatie van het vervoer heeft de school geen bemoeienis. Als u klachten heeft over het vervoer van uw kind, neem dan contact op met het taxibedrijf of met de ambtenaar leerlingenvervoer van uw gemeente. De gemeenten betalen het taxivervoer, zij zijn graag op de hoogte van de gang van zaken rondom het vervoer.

 

5. Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie

Landelijk Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

 

Concentratie

Meer info?

Voor uitgebreide informatie over de verschillende klachtenprocedures verwijzen wij u graag naar de website van de Landelijke Klachten Commissie LKC of naar het secretariaat van de school.


pijl Website Landelijke Klachtencommissie LKC