Mytylschool De Trappenberg - SO - Algemeen

Speciaal Onderwijs (SO):
Algemeen

Op de Speciaal Onderwijs (SO)-afdeling van Mytylschool De Trappenberg wordt onderwijs gegeven aan:

 

Leerlingen met een lichamelijke beperking:

 • Leerlingen die door hun lichamelijke beperking het reguliere onderwijs niet kunnen volgen.
 • Lichamelijk beperkte leerlingen die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

 

Langdurig zieke leerlingen:

 • Leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

 

Op de EMB-afdeling van de Mytylschool De Trappenberg wordt onderwijs gegeven aan:

Leerlingen met een meervoudige beperking:

 • Lichamelijk beperkte leerlingen met een verstandelijke beperking.
 • Leerlingen die ernstig motorisch en/of verstandelijk beperkt zijn waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren.

 

Indeling van het onderwijs

De onderbouw: leerlingen van 4 tot 6/7 jaar

In de onderbouw zijn de groepen ingedeeld volgens ontwikkelingsleeftijd en kalenderleeftijd. Lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen kunnen samen in groepen zitten.


Lichamelijk beperkte leerlingen en langdurig zieke leerlingen krijgen onderwijs volgens dezelfde kerndoelen als het basisonderwijs.
Voor de meervoudig beperkten wordt uitgegaan van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs.

 

Doelstellingen van de onderbouw:

 • Leren functioneren in een groep
 • Leren spelen
 • Leren omgaan met het eigen lichaam
 • Leren opdrachten uit te voeren
 • Stimuleren van taal- en spraakontwikkeling en zo mogelijk voorbereidend lezen en rekenen
 • Stimuleren van zintuiglijke ontwikkeling
 • Stimuleren van het ‘zelf doen’

 

De middenbouw en bovenbouw: leerlingen van 6/7 tot 12 jaar

Net als in de onderbouw krijgen lichamelijk beperkte leerlingen en langdurig zieke leerlingen in de middenbouw en bovenbouw volgens dezelfde doelen onderwijs als in het basisonderwijs.

Voor de meervoudig beperkten wordt uitgegaan van de doelen voor het speciaal onderwijs. Er is extra aandacht voor het toepassen van het geleerde in de praktijk.

 

Doelstellingen lichamelijk beperkte en langdurig zieke leerlingen in de midden- en bovenbouw

 • Ontwikkelen van vaardigheden als taal en rekenen volgens de kerndoelen van het primair onderwijs. De doelen zijn vertaald in leerlijnen.
 • Leren communiceren.
 • Ontwikkelen van een relatie met de eigen en de maatschappelijke omgeving

 

Leerlingen krijgen tijdens de lessen hun therapie. In sommige situaties hebben leerlingen hierdoor veel lesuitval en kunnen ze de beoogde leerdoelen niet in de standaard acht leerjaren bereiken. In die gevallen wordt tijdig met de ouders afstemming gezocht en besproken dat de leerling een jaar langer in het SO blijft.

 

Per leerling wordt een geschikte vorm van voortgezet onderwijs gezocht die aansluit op zijn of haar niveau.

 

Doelstelling meervoudig beperkte leerlingen in de midden- en bovenbouw

 • Ontwikkelen van leervoorwaarden. Daarvoor zijn taalgebruik, geheugentraining en taakgerichtheid belangrijk.
 • Leren lezen en rekenen of leren werken met alternatieven als bijvoorbeeld ‘pictolezen’. Dit zijn speciale methoden voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen. Activiteiten worden gekoppeld aan een thema om beklijving van de lesstof te vergroten.
 • Wereldverkenning: het leren kennen van de wereld om je heen.
 • Leren van sociale redzaamheid (samen spelen en werken).
 • Stimuleren van de emotionele ontwikkeling: leren positief naar jezelf en anderen te kijken.
 • Leren spelen, zowel alleen als met anderen.
 • Stimuleren van de zintuiglijke ontwikkeling (horen, zien, voelen en/of ruiken).
 • Stimuleren van zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten als: toiletgang, lichaamshygiëne, eten en verzorging van de eigen omgeving.
 • Stimuleren van de psychomotorische ontwikkeling: de leerling is zich bewust van de mogelijkheden van het lichaam.

 

Bij het onderwijs aan meervoudig beperkte (MG) leerlingen wordt uitgegaan van de kerndoelen speciaal onderwijs (onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen). Ook de doelen voor de meervoudig beperkte leerlingen zijn vertaald in leerlijnen: de ZML-leerlijnen. Methoden voor het speciaal onderwijs worden gebruikt.

 

De middenbouw en bovenbouw EMB: leerlingen van 6/7 tot 12 jaar

Doelstelling ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB

 • Bij het onderwijs aan deze leerlingen wordt uitgegaan van de Planciusleerlijnen en beginnend ZML (niveau 1-3) Deze leerlijnen zijn speciaal ontwikkeld voor deze groep leerlingen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het SO kunt u contact met ons opnemen via 035-6915237.


U kunt ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school.