Mytylschool De Trappenberg - VSO: MG en EMG

Toelating

Aanmelding en plaatsing van de leerling

Na de invoering van de wet Passend Onderwijs (augustus 2014) bepaalt het Samenwerkingsverband PO dan wel VO in de woonplaats van de leerling of deze leerling in aanmerking komt voor een plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. De basisvoorwaarde voor plaatsing bij de school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven door het samenwerkingsverband waar de bekostigingscategorie en de duur van het arrangement beschreven wordt.

 

Aanmelding

De aanmelding verloopt via de school waar de leerling is ingeschreven of via het SWV waar de leerling woonachtig is. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders/verzorgers.

 

Plaatsing - Commissie van begeleiding

Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en zorgondersteuningsbehoefte van de leerling geeft de CvB een advies over de bekostigingscategorie en de duur van het arrangement. Op grond hiervan wordt door het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. De TLV is nodig voor een plaatsing op de scholen van De Kleine Prins.

 

Voor leerlingen die opgenomen zijn in het revalidatiecentrum  Merem behandelcentra locatie De Trappenberg (www.trappenberg.merem.nl) wordt een afwijkende procedure gevolgd.

 

Om toegelaten te kunnen worden tot een van de scholen  van De Kleine Prins is het belangrijk dat een leerling kan functioneren in een groep of binnen korte tijd hiertoe in staat zal zijn. Ook is het van belang dat de school in staat moet zijn om de (medische) zorg te bieden waar de leerling recht op heeft. Dit wordt in het toelatingstraject onderzocht.

 

Als de leerling geplaatst wordt op school, stelt de Commissie van Begeleiding een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit gebeurt binnen zes weken na de plaatsing op basis van de volgende informatie en kenmerken:

 

 • didactische (observatie en/of toets)gegevens
 • gegevens van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gegevens over de thuissituatie
 • gegevens over de medische situatie
 • protectieve en belemmerende factoren
 • intelligentiegegevens

 

Een observatie (in de schoolsituatie) kan deel uit maken van de bepaling van het ontwikkelingsperspectief. Het OPP wordt besproken met de ouders/verzorgers van de leerling. Daarna wordt het OPP, aangevuld met opmerkingen van de ouders/verzorgers, formeel vastgesteld door de Commissie van Begeleiding. De ouders tekenen het document voor gezien. De school volgt de leerling en gaat na of deze zich conform dit ontwikkelingsperspectief ontwikkelt. Het onderwijsarrangement wordt hierop afgestemd. De ontwikkeling van elke leerling wordt optimaal gestimuleerd.

 

Richtlijnen voor plaatsing

De school heeft een passend onderwijsaanbod indien de leerling aan de volgende criteria voldoet:

 

De leerling:

 • kan in een groep van 7 tot 15 leerlingen functioneren;
 • kan een dagritme en schoolpedagogisch klimaat aan;
 • kan voor minstens 50%van de schooltijd participeren in onderwijsactiviteiten;
 • is geen gevaar voor andere leerlingen. Voor leerlingen met destructief/agressief gedrag kan mogelijk in samenspraak met een gespecialiseerde psychiatrische voorziening of een voorziening voor leerlingen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), een passend onderwijsaanbod worden gecreëerd;
 • kan functioneren in een open school-setting (zonder hekken en sloten);
 • kan ten minste in beperkte mate zien en/of horen.

 

De Commissie van begeleiding (CvB)

De Commissie van Begeleiding komt wekelijks bijeen. Elke week is er een bepaalde leerstroom ter bespreking. In het eerste deel van de vergadering wordt alles wat met toelating en verwijzing te maken heeft besproken. In het tweede deel van de vergadering worden leerlingen met complexe onderwijs- en/of zorg vraagstukken besproken


De volgende personen hebben zitting in de Commissie van Begeleiding:

 • Directeur van de school (voorzitter)
 • Schoolarts
 • Orthopedagoog (of psycholoog) van de afdeling
 • Teamleider van de afdeling
 • Voor de zorgvragen sluit de revalidatiearts en maatschappelijk werk uit revalidatiecentrum of school aan

 

Twee maal per jaar vergadert de Commissie van Begeleiding over de opbrengsten van de school. Dan wordt bekeken of alle leerlingen zich nog bevinden in de leerstroom zoals dat voor hen bepaald was via OPP. De resultaten worden gepubliceerd in schoolgids VSO en op de website.

 

Verwijzing naar een andere plek

Het kan voorkomen dat wij van mening zijn dat onze school niet de juiste onderwijsplek is voor een leerling. Met de ouders wordt overleg gevoerd en samen met het behandelteam wordt bekeken wat voor de leerling de beste plek is. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een andere vorm van onderwijs of dagopvang.

Sporten