Mytylschool De Trappenberg - Over onze school

Over onze school:
algemeen

Voor wie

Mytylschool De Trappenberg is een school voor:

 

 • Leerlingen met een lichamelijke beperking
  Leerlingen die door hun lichamelijk handicap het reguliere voortgezet onderwijs (nog) niet of niet meer kunnen volgen of lichamelijk gehandicapte leerlingen die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier voortgezet onderwijs niet kunnen volgen.
 • Leerlingen met een meervoudige beperking
  Lichamelijk gehandicapte leerlingen, die daarnaast een verstandelijke beperking hebben, waardoor er sprake is van een complexe hulpvraag. Ook kan er sprake zijn van beperkingen op auditief, visueel en lichamelijk, communicatief (lichamelijk en verstandelijk*) en sociaal-emotioneel gebied(verstandelijk*).
 • Leerlingen met een ernstig meervoudige beperking – (EMB)
  Leerlingen die ernstig motorisch en/of verstandelijk beperkt zijn waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren (onder de kalenderleeftijd van 3 jaar).
 • Langdurig zieke leerlingen
  Leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier onderwijs niet kunnen volgen.

 

in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

 

Kinderen tot ongeveer 13 jaar bezoeken de SO-afdeling en leerlingen vanaf 13 tot ongeveer 20 jaar de VSO-afdeling.

 

De school heeft ook een afdeling voor extra meervoudig beperkte leerlingen. Dit is de EMB-afdeling. Binnen deze afdeling zitten leerlingen van 4 tot 20 jaar.

 

Toelating

Zie voor uitgebreide informatie de rubriek "Toelating".

 

Aantallen leerlingen

Op onze school krijgen op dit moment 178 leerlingen speciaal onderwijs. De school wordt bezocht door 54 leerlingen in de SO-leeftijd en 114 leerlingen in de VSO-leeftijd.

 

Onze visie

Het onderwijs per individueel kind staat centraal. Per leerling worden doelen vastgesteld op cognitief, motorisch, muzisch en sociaal-emotioneel gebied. Het onderwijs wordt zo georganiseerd dat ieder kind aan zijn of haar doelen op die gebieden werkt.


Mytylschool De Trappenberg biedt de leerling vooral een veilige omgeving waarin het leert ontdekken en zelf op onderzoek uit kan gaan. Dat betekent ook dat er eisen aan de leerlingen worden gesteld. Wat de leerling kan, moet de leerling ook zelf doen. Zo worden leerlingen erop voorbereid later zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Wij willen leerlingen leren voor zichzelf op te komen en omgaan met eigen mogelijkheden en of onmogelijkheden.

 

Onze werkwijze

Mytylschool De Trappenberg werkt met een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP), een leerlingvolgsysteem en een onderwijsverslag. In overleg met het revalidatiecentrum wordt jaarlijks voor iedere leerling met revalidatie het OnderwijsRevalidatiePlan (ORP) geformuleerd. Het ORP is het instrument om de afstemming tussen onderwijs, opvoeding en revalidatie te bereiken.


Therapieën worden gegeven onder schooltijd. Onderwijs en revalidatie werken nauw samen om de gezamenlijke doelstelling na te streven.

 

Dagelijkse verzorging

Indien nodig worden leerlingen door een klassenassistent geholpen bij eten, drinken en toiletgang. Tevens wordt, daar waar dit gewenst is, ondersteuning geboden bij medische verzorging.

 

Een neutraal bijzondere school

Mytylschool De Trappenberg is een neutraal bijzondere school. Dit betekent dat het onderwijs niet is gebaseerd op een geloofsovertuiging. De school kent het kennisgebied "Geestelijke stromingen". Hier wordt kennis over belangrijke levensbeschouwingen en wereldgodsdiensten overgedragen.

 

Bestuur

De school valt onder het bestuur van Stichting De Kleine Prins. Dit is een stichting voor Speciaal Onderwijs waarbij meerdere scholen zijn aangesloten.

 

Zie ook: Organisatie.

 

d