Mytylschool De Trappenberg - Overlegorganen

Over onze school: overlegorganen

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan van zowel het personeel als de ouders. Tijdens de ongeveer 7 vergaderingen per jaar wordt de MR vaak advies gevraagd over een aantal zaken die de school, de leerkrachten, maar vooral ook de leerlingen en hun ouders aan gaan.


De Medezeggenschapsraad bespreekt beleidszaken zoals bv. het schoolplan, het toepassen van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de verhuizing van de school naar Hilversum.


Over een aantal zaken wordt van de MR advies gevraagd over de te nemen maatregelen. Soms moet de MR instemmen voordat besluiten door de directie en het bestuur mogen worden genomen. In de Wet op de Medezeggenschap is dat precies geregeld.

 

De MR heeft een eigen website: https://sites.google.com/site/dkptrappenberg/

 

Samenstelling MR

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders:

 

Personeelsgeleding    
Jelle Riet voorzitter / ZML-VSO 06-39566217
Emile van Drie secretaris ? EMB-VSO  
Frank Hartong ZML-VSO/GMR-lid  

Marion Veldhuyzen

schoolverpleegkundige  

Simone Esveld

DGO/administratie  
     
Oudergeleding    
Ronald van Miltenburg    
Selma de Ruiter    
Monique Clijnk    
Melina Bohne    
Nienke de Graaf    

 

Meer informatie?

Het e-mailadres van de MR is: mr.trappenberg@dekleineprins.nl.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraden van de drie scholen die onder Stichting De Kleine Prins vallen (zie Organisatie).

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is de gesprekspartner voor het college van bestuur voor zaken die betrekking hebben op meerdere of alle scholen en voor de zaken die op het niveau van de stichting aan de orde zijn. Onderwerpen voor de GMR zijn bijvoorbeeld afspraken die voor alle scholen gelden zoals regelingen voor het personeel in dienst van de stichting, het financiële beleid, beleidskeuzes, organisatorische structuren etc.

 

Samenstelling GMR

Mytylschool De Trappenberg    
namens het schoolteam Frank Hartong  
namens het ouderteam Ronald van Miltenburg (voorzitter GMR)  
     
Mytylschool Ariane de Ranitz SO    
namens het schoolteam Michèlle de Jong  
namens het ouderteam Jeroen Kreijne  
     
Mytylschool Ariane de Ranitz VSO    
namens het schoolteam vacature  
namens het ouderteam Matthijs Schulenklopper  
     
Utrechtse Buitenschool De Schans    
namens het schoolteam Paul de Ronde  
namens het ouderteam Eduard Hanzon  
     
Bestuursbureau en Expertisecentrum  
  Sandra van den Eijnde  

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de GMR kunt u contact opnemen per e-mail via GMR@dekleineprins.nl.

 

Ouderraad (OR)

Aan de school is een ouderraad verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.

 

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met:

  • het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten
  • het organiseren van ouderavonden
  • het adviseren van de medezeggenschapsraad
  • het beheren van het schoolfonds
  • het verlenen van hand- en spandiensten, bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek, bij projecten en bij de schoolwinkel
  • het samenwerken met de klassenouders

 

Samenstelling OR

De huidige ouderraad bestaat uit:

 

Nienke de Graaff voorzitter  
Kirsten van Miltenburg penningmeester  
Marijke Kreuning secretaris  
Miranda Grotjohann ouderraadslid  
Belinda Hogendoorn ouderraadslid  

 

Meer informatie?

Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad.trappenberg@dekleineprins.nl.

Een van de gangen in de school