Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs (VSO): Algemeen

Mytylschool de Trappenberg VSO

Verzorgt opleidingen op maat voor jongeren van 13 tot ca. 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke jongeren. En voor leerlingen met een internaliserende gedragsstoornis waaronder autisme spectrum stoornis (ASS) en angststoornissen. Passend, praktisch en actief!

 

Onze leerlingen willen ondanks hun handicap zo gewoon mogelijk zijn en een diploma of certificaat behalen. Op onze school bereiden wij ze voor op het verkrijgen van een eigen plek in de maatschappij. Binnen ons onderwijs bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid, een beroep te doen op fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en een psycholoog.

 

Onderwijs in het VSO

Binnen het VSO zijn de volgende afdelingen te onderscheiden:

 

  • VSO Vervolgonderwijs (VSO V)
    Deze afdeling wordt bezocht door leerlingen met en lichamelijke handicap en/of een langdurige ziekte.

  • VSO Dagbesteding/Arbeidstoeleiding (VSO DA)
    Deze afdeling wordt bezocht door leerlingen die leren op het niveau ‘zeer moeilijk lerend’ en door leerlingen op het niveau van praktijkleren.

  • VSO EMB (afdeling voor Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen)
    Deze afdeling wordt bezocht door leerlingen met een meervoudige (ernstige) beperking. Binnen de school zijn drie VSO EMB-groepen. Deze werken als aparte afdeling samen met de twee SO EMB-groepen.

 

De leerling centraal

Binnen ons onderwijs staat iedere individuele leerling centraal. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat iedere leerling aan zijn of haar doelen op die gebieden werkt waar zijn of haar talenten liggen. Daarnaast leren wij leerlingen zelfredzaamheid: voor zichzelf opkomen en omgaan met eigen mogelijkheden en beperkingen.

 

Wat ons onderwijs zo bijzonder maakt

Mytylschool de Trappenberg is een school gericht op de toekomst. Wij besteden veel aandacht aan vaardigheden zoals planmatig handelen, gericht zoeken naar bronnen en antwoorden, samenwerken en zelfdiscipline. Dit om de zelfredzaamheid van de leerlingen te bevorderen, zodat zij in de huidige samenleving en in de toekomst optimaal kunnen functioneren.

 

Alle leerlingen zijn ingedeeld in leerstromen gekoppeld aan de ontwikkelingsperspectieven dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. We werken met onze leerlingen opbrengstgericht aan het behalen van hun streefniveau passend bij hun ontwikkelingsperspectief.

 

In de lessen en bij het huiswerk maken we steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Daardoor kunnen de leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren en maken we ze vertrouwd met een digitale werkomgeving.

 

Daarnaast bieden wij een veilige omgeving met een kleine groep vertrouwde docenten. Iedere leerling heeft zijn of haar eigen mentor. Onze aanpak is dus behalve opbrengstgericht ook sociaal. Door leerlingen te stimuleren onderling samen te werken, behalen zij hogere resultaten.

 

Kortom, onze VSO-opleiding beantwoordt aan alle eisen voor modern onderwijs zoals u dat mag verwachten.

 

Meer informatie, contact en aanmelding

Voor informatie, aanmelding van uw kind of een persoonlijk gesprek, neemt u contact op met secretariaat, telefoon: 035-6915237.

 

U kunt ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school.

 

ESF

EU logo

De school maakt gebruik van projectsubsidies van het Europees Sociaal Fonds in het kader van toeleiding naar arbeid.