Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs: VSO Dagbesteding/ Arbeidstoeleiding (VSO DA)

VSO Dagbesteding/ Arbeidstoeleiding (VSO DA)

Organisatie

De leerling volgt vijf dagdelen per week les in de eigen stamgroep. De indeling van de groepen gebeurt op grond van het niveau van sociaal-emotioneel functioneren en cognitief functioneren. Centraal staat het sociaal aanspreekniveau.

 

Een leerling zit doorgaans niet voor alle vakgebieden/domeinen op hetzelfde niveau. Het is dus mogelijk dat een leerling voor meerdere vakgebieden/domeinen in verschillende arrangementen zit. Maar uiteindelijk gaat een leerling maar naar één bepaalde uitstroombestemming. Dit staat vermeld in het OPP.

 

Voorafgaand aan de schoolrapporten zijn er twee toetsmomenten per schooljaar, in januari en mei. De uitkomst van de analyse van de toetsresultaten geeft duidelijkheid over de voortgang van het leerproces. Na analyse van de toetsresultaten kunnen arrangement, leerroute en ontwikkelingsperspectief bijgesteld worden. De toetsresultaten zijn daarbij een belangrijk criterium maar niet allesbepalend. Daarnaast worden de observaties van mentoren en overige betrokken leerkrachten en indien nodig de testgegevens van de gedragsdeskundige door de Commissie van Begeleiding bij de besluitvorming meegenomen.

 

Indeling van de opleiding

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren maakt de leerling kennis met de werkwijze en alle aspecten van het onderwijsprogramma van het VSO. De leergebiedspecifieke leerstof (rekenen en taal) staat centraal naast het werken aan leergebiedoverstijgende leerstof (leren leren, sociale competenties en voorbereiding op arbeid en dagbesteding).

Aan het eind van de Onderbouw wordt een arbeidsinteressetest afgenomen. Het doel van de test is om de leerling te leren de eigen interesses af te zetten tegen de eigen mogelijkheden.

 

Middenbouw

in leerjaar 3 en 4 wordt met de leerling en de ouders het gesprek gevoerd over de uitstroom. In leerjaar 3 starten de interne stages, gevolgd door de externe stages in leerjaar 4 (of 5).

 

Bovenbouw

In leerjaar 5 en 6 richt het onderwijs zich op de individuele uitstroom. Centraal staat de leergebiedoverstijgende leerstof. De leergebiedspecifieke doelen worden onderhouden of verder ontwikkeld, gericht op wat de leerling nodig heeft voor de uitstroombestemming.

 

Het vakkenpakket

We werken volgens de herziende CED-leerlijnen VSO. Deze zijn kerndoeldekkend.
De leerlingen volgen AVO-vakken en praktijkvakken volgens rooster. De keuze van de vakken is afhankelijk van profiel en leerjaar van de leerling.

 

Algemeen Vormend Onderwijs

 • Nederlands schriftelijk
 • Nederlands mondeling
 • Rekenen
 • Engels
 • ICT/mediawijsheid
   

Praktijkvakken

 • techniek
 • zorg/koken
 • beeldende vorming
 • groen
 • maatschappijleer (vanaf profiel 3)
 • cultuureducatie (vanaf profiel 3)
 • branchegerichte cursus – assistent Horeca (vanaf profiel 4)
 • branchegerichte cursus – assistent winkelmedewerker (vanaf profiel 4)

 

   

Sociale vaardigheidstraining en werknemersvaardigheden

 • voorbereiding op dagbesteding en arbeid
 • leergebiedoverstijgend

 

 

Stages

Vanaf de Middenbouw volgen de leerlingen enkele stages. De stages vinden zowel binnen als buiten de school plaats. Zie ook: stages

 

 

Voor meer informatie over het VSO DA verwijzen we naar de Schoolgids VSO.

 

In de pauze