Mytylschool De Trappenberg - VSO Vervolgonderwijs (VSO V)

VSO Vervolgonderwijs
(VSO V)

Algemeen

Binnen de afdeling VSO V hebben we in het schooljaar 2017-2018 het volgende aanbod:

  • VMBO TL (Theoretische Leerweg)
  • HAVO
  • VWO (atheneum)

 

In het schooljaar 2017-2018 zal een haalbaarheidsonderzoek ons een advies geven voor de (her)inrichting van het aanbod voor leerlingen op het niveau van VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO b/k). We doen dit samen en in afstemming met ons bestuur en samenwerkingspartners.


Leerlingen op dit niveau worden dit schooljaar door ons begeleid naar een passende plek in de regio en bijvoorbeeld naar onze school in Utrecht: Ariane de Ranitz waar het aanbod VMBO-b/k wel geboden wordt. Meer informatie hierover ontvangt u via het MT.

 

Organisatie VMBO-T, HAVO en VWO

VMBO-TL-, HAVO- en VWO-leerlingen volgen onderwijs via IVIO@school. IVIO@school is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke aspecten en heeft eerste graad bevoegde leraren in dienst die de leerlingen op afstand individueel begeleiden. IVIO@school gaat uit van de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Zo kunnen de leerlingen van de niveaus VMBO-TL, HAVO en VWO via certificaten van het staatsexamen een volledig diploma behalen.

 

Daarnaast zijn er leerkrachten op school aanwezig die een coachende rol hebben en de leerlingen begeleiden bij de planning, organisatie, leren leren, leren samenwerken, motiveren en ondersteunen. Daarnaast worden er op vaste momenten instructies gegeven en kunnen leerlingen met gerichte vragen terecht bij collega’s met kennis van zaken op een vakgebied.


Na de tweejarige (VMBO-TL) of driejarige brugklas stroomt een leerling door naar VMBO-TL, HAVO of het VWO. Vanaf het eerste rapportgesprek wordt door de mentor,
de leerling en de ouders op basis van de VAS-toetsen, de rapportcijfers en in overleg met de gedragswetenschapper en de teamleider een advies gegeven aan de Commissie van Begeleiding voor de te kiezen leerroute.

Afhankelijk van de fysieke mogelijkheden (en verzuim) wordt in enkele gevallen (soms al in een vroeg stadium) door de Commissie van Begeleiding gekozen voor een passend vakkenpakket om de kans op een diploma en hierdoor een kans op een plek in de maatschappij te vergroten.

 

In het derde leerjaar (HAVO) of het vierde leerjaar (VWO) wordt een profielkeuze gemaakt in overleg met de decaan op basis van interesse en behaalde resultaten op de vakken, VAS-toetsen en intelligentieprofiel.

 

De schoolloopbaan neemt in principe vier, vijf of zes jaar in beslag voor respectievelijk het VMBO-TL, HAVO en VWO. In uitzonderlijke gevallen kan de Commissie van Begeleiding besluiten tot een extra jaar, met de mogelijkheid om de examens gespreid te maken.

 

Begeleiding en transitie

Binnen het onderwijs zijn wij continu bezig om leerlingen voor te bereiden op de volgende stap in hun leven. De mentor van uw zoon of dochter is hierbij het eerste
aan zet als gesprekspartner en begeleider. De inhoudelijke inrichting van het onderwijs is daarbij geen doel op zich, maar kent een gerichtheid om de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving, of dat nu om arbeid (inkomen), wonen of vrijetijdsbesteding gaat.

 

Bij de start op school wordt met alle ouders en leerlingen een ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) gevoerd en worden afspraken met betrekking tot de leerroute gemaakt. Dit wordt vastgelegd in het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).

 

Zowel binnen de doelgroep VMBO-TL als HAVO/VWO is de focus om er voor te zorgen dat na afronding van deze vorm van voortgezet onderwijs zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie hebben om een vervolgopleiding (MBO, HBO of WO) te kunnen gaan volgen. Daar waar mogelijk zullen wij stimuleren dat leerlingen tussentijds terugstromen naar reguliere vormen van voortgezet onderwijs. Het onderwijs binnen de afdeling VSO V is erop gericht dat leerlingen die te maken hebben gehad met langdurig schoolverzuim, toch in staat zijn om een startkwalificatie te behalen. Daardoor vergroten zij hun kansen sterk en zullen zij op langere termijn beter in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zelfstandig te wonen, passende arbeid te verrichten dat aansluit bij hun opleidingsniveau en op een rijkere manier hun vrijetijdsbesteding invullen. Binnen de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het transitieproces.

 

Voor meer informatie over het VSO V verwijzen we naar de Schoolgids VSO.

Aan het werk

Over ons VMBO

pijl klik 2 x op het filmpje om in groter formaat te bekijken
pijl Meer filmpjes

<

Links

pijl Website IVIO